Onafhankelijke voorzitter Raad van Toezicht PVOW

Nehalennia Breeweg Nehalennia Kruisweg Scheldemond College
0 - 16 uur

Onafhankelijke Voorzitter RvT PVOW

De Raad van Toezicht van de Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren is op zoek naar een nieuwe onafhankelijke voorzitter. De Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) is het samenwerkingsverband (SWV) van vier Voortgezet Onderwijsbesturen; de Mondia Scholengroep, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, Stichting Respont en Stichting De Korre. Samen realiseren zij Passend Onderwijs voor alle leerlingen in het Voortgezet Onderwijs op Walcheren, in de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere.

De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en heeft de volgende taken:

 • Integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken in de stichting en het door de stichting in stand gehouden SWV;
 • Advisering en ondersteuning van het college van bestuur (klankbordfunctie);
 • De Raad van Toezicht heeft geen werkgeversrol.
 • De Raad legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde toezicht op de stichting.

Wij vragen van een kandidaat voorzitter:

 • Een sterke binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie en de daarbij behorende scholen en het onderschrijven van de grondslagen van de stichting;
 • Brede maatschappelijke belangstelling;
 • Als verbinder tussen de verschillende partijen op treden;
 • Onafhankelijkheid (afgelopen 8 jaar geen binding met de deelnemende organisaties gehad, vrij van last en ruggespraak);
 • Ervaring als toezichthouder;
 • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in complexere organisaties;
 • Bewustzijn van de specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de evenwichtige samenstelling van de raad en voor het functioneren van de raad;
 • Natuurlijk gezag;
 • Bekwaam op het gebied van diplomatie, onderhandeling en conflicthantering;
 • Beschikbaarheid in tijd. Naast de vergaderingen moet de voorzitter ook regelmatig aanwezig kunnen zijn bij bijeenkomsten met relaties van PVOW;
 • Een onafhankelijke positie (zie profielschets).

De leden van de Raad van Toezicht en de onafhankelijke voorzitter worden benoemd voor één zittingstermijn (zijnde 4 jaar) en hebben recht op een vergoeding. Daartoe is, in overleg met het bestuur, een regeling vastgesteld.

Meer informatie:

Voor een profielschets en algemene informatie kunt u terecht op www.pvow.nl 

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de heer Verhage, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van PVOW: 06 - 11 84 75 80, ceesverhage@zeelandnet.nl.

Uw reactie:

Wij ontvangen uw sollicitatie (met CV) graag vóór 23 september a.s., per
e-mail via fra@cswalcheren.nl. Wij sturen u een bevestiging van ontvangst hiervan.
De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op dinsdag 8 oktober a.s